top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Chúng Tôi Là Đầy Tớ Vô Ích


Kinh Thánh: Luca 17:7-10

7 Ai trong các ngươi có đầy-tớ đi cày hoặc đi chăn, khi ở ngoài đồng về, biểu nó rằng: Hãy đến ngay mà ngồi ăn, hay sao?

8 Trái lại, há không biểu nó rằng: Hãy dọn cho ta ăn, thắt lưng hầu ta, cho đến chừng nào ta ăn uống xong, rồi sau ngươi sẽ ăn uống sao?

9 Đầy-tớ vâng lịnh mà làm, thì chủ có biết ơn gì nó chăng?

10 Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm, thì hãy nói rằng: Chúng tôi là đầy-tớ vô-ích; điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm.

Câu Gốc: Luca 17:10

10 Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm, thì hãy nói rằng: Chúng tôi là đầy-tớ vô-ích; điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm.17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page