top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Chúa Rửa Chân Cho Môn Đệ


Câu chuyện Chúa Giê-xu rửa chân cho các môn đệ của Ngài trước ngày lễ Vượt Qua là một phương pháp thính thị Chúa Giê-xu dạy cho môn sinh của Ngài và cũng là bài học cho chúng ta hôm nay. Bài học đó là học yêu thương và phục vụ. (Mục sư Nguyễn Thỉ)


Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Chúa Rửa Chân Cho Môn Đệ

Minh Nguyên: Đời Sống Gia Đình Trong Đại Dịch

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

11 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page