top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Chúa, Đấng Cứu Chuộc


Kinh Thánh: Thi Thiên 107:1-3

1 Hãy ngợi-khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện;

Sự nhân-từ Ngài còn đến đời đời.

2 Các người Đức Giê-hô-va đã chuộc

Khỏi tay kẻ hà-hiếp hãy nói điều đó,

3 Tức là các người Ngài đã hiệp lại từ các xứ;

Từ phương đông, phương tây phương bắc, phương nam.

                   

Thi Thiên 107:17-22

17 Kẻ ngu-dại bị khốn-khổ

Vì sự vi-phạm và sự gian-ác mình;

18 Lòng chúng nó gớm-ghê các thứ đồ-ăn;

Họ đến gần cửa sự chết.

19 Bấy giờ trong cơn gian-truân họ kêu-cầu Đức Giê-hô-va,

Ngài bèn giải-cứu họ khỏi điều gian-nan.

20 Ngài ra lệnh chữa họ lành,

Rút họ khỏi cái huyệt.

21 Nguyện người ta ngợi-khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân-từ Ngài,

Và vì các công-việc lạ-lùng Ngài làm cho con loài người!

22 Nguyện chúng dâng của-lễ thù-ân,

Lấy bài hát vui-mừng mà thuật các công-việc Ngài.

 

Câu Gốc: Thi Thiên 107:19

Bấy giờ trong cơn gian-truân họ kêu-cầu Đức Giê-hô-va,

Ngài bèn giải-cứu họ khỏi điều gian-nan.7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page