top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Cơ Đốc Nhân Trưởng Thành


Kinh Thánh: Côlôse 4:2-6

2 Phải bền-đỗ và tỉnh-thức trong sự cầu-nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào.

3 Cũng hãy cầu-nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng-đạo, hầu cho tôi được rao-truyền lẽ mầu-nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng-xích,

4 lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói.

5 Hãy lấy sự khôn-ngoan ăn-ở với những người ngoại, và lợi-dụng thì-giờ.

6 Lời nói anh em phải có ân-hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối-đáp mỗi người là thể nào.


Câu Gốc: Côlôse 4:2

Phải bền-đỗ và tỉnh-thức trong sự cầu-nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào.


76 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page