top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Công Dân Cơ Đốc


Kinh Thánh: I Phi-e-rơ 2:13-17

13 Vì cớ Chúa, hãy phục theo mọi phép-tắc loài người lập lên, hoặc vua, như đấng rất cao,

14 hoặc các quan, như người vua sai ra để phạt kẻ làm dữ và khen người làm lành.

15 Vì anh em làm điều lành để ngăn miệng những kẻ ngu-muội dại-dột, ấy là ý-muốn của Đức Chúa Trời.

16 Hãy ăn-ở như người tự-do, nhưng chớ dùng tự-do làm cái màn che sự hung-ác, song phải coi mình là tôi-mọi Đức Chúa Trời.

17 Hãy kính mọi người; yêu anh em; kính-sợ Đức Chúa Trời; tôn-trọng vua.


Câu Gốc: I Phi-e-rơ 2:17

Hãy kính mọi người; yêu anh em; kính-sợ Đức Chúa Trời; tôn-trọng vua.


45 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page