top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Các Chương Trình Giáng Sinh - 2020

Vùng Bay Area

- 6:30pm ngày thứ bảy 12/19/2020

- https://bit.ly/Christmas2020Dec19


Miền Nam Cali

- 6:30pm ngày thứ bảy 12/12/2020

- https://www.youtube.com/watch?v=gS8GNRLOGgA

13 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page