top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Cành Nho Liền Gốc


Hình ảnh cây nho và nhánh nho trong lời dạy của Chúa Cứu Thế nói lên mối tương quan quan trọng nhất của con người, đó là tương quan với Đấng Tạo Hóa. Mối tương quan nầy tốt đẹp sẽ chi phối mọi mối tương quan khác. Mối tương quan giữa Thiên Chúa với con người trong hình ảnh cây nho là mối tương quan gì? Đó là mối tương quan sự sống, sự sống trong ý nghĩa sinh học như cành cây liền với gốc mới có thể sống được. (MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Cành Nho Liền Gốc

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 5)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page