• HTTL Sacramento

Ban Nam Giới Phụ Nữ Nhóm Lại

Ban Nam Giới Phụ Nữ sẽ nhóm lại qua Zoom vào Chúa Nhật 09/27/2020 lúc 7pm. Quý ông bà không vào được Zoom xin liên lạc với anh Quý Hùng 916-796-7539, hoặc chị Mai Hương 916-220-6016.

32 views0 comments
 

©2020 by Hội Thánh Tin Lành Sacramento. Vietnamese Christian Church