top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Ban Nam Giới Phụ Nữ Nhóm Lại

Ban Nam Giới Phụ Nữ sẽ nhóm lại qua Zoom vào Chúa Nhật 09/27/2020 lúc 7pm. Quý ông bà không vào được Zoom xin liên lạc với anh Quý Hùng 916-796-7539, hoặc chị Mai Hương 916-220-6016.

34 views0 comments

Recent Posts

See All

留言


bottom of page