top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Ba Phương Diện Của Cộng Đồng MớiKinh Thánh: Ê-phê-sô 2:19-22

Câu Gốc: Ê-phê-sô 2:19


19. Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng-quốc với các thánh-đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời.

20. Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ-đồ cùng các đấng tiên-tri, chính Đức Chúa Jêsus-Christ là đá góc nhà,

21. cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp-đặt cách hẳn-hoi, để làm nên một đền-thờ thánh trong Chúa.

22. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh-Linh.


5 views0 comments

Recent Posts

See All

Opmerkingen


bottom of page