top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Ba Lời Khuyên Quan Trọng


Kinh Thánh: Philíp 4:1-9

1 Vậy thì, hỡi anh em rất yêu rất thiết, là sự vui-mừng và mão triều-thiên cho tôi, kẻ rất yêu-dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa.

2 Tôi khuyên Ê-vô-đi và khuyên Sin-ty-cơ phải hiệp một ý trong Chúa.

3 Hỡi kẻ đồng-liêu trung-tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn-bà ấy, nhân hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo Tin-lành mà chiến-đấu; Cơ-lê-măn và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy, có tên những người đó biên vào sách sự sống rồi.

4 Hãy vui-mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui-mừng đi.

5 Hãy cho mọi người đều biết nết nhu-mì của anh em. Chúa đã gần rồi.

6 Chớ lo-phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu-nguyện, nài-xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu-xin của mình cho Đức Chúa Trời.

7 Sự bình-an của Đức Chúa Trời vượt-quá mọi sự hiểu-biết, sẽ giữ-gìn lòng và ý-tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus-Christ.

8 Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân-thật, điều chi đáng tôn, điều chi công-bình, điều chi thanh-sạch, điều chi đáng yêu-chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân-đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến.

9 Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi, và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình-an sẽ ở cùng anh em.


Câu Gốc: Philíp 4:9

Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi, và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình-an sẽ ở cùng anh em.


10 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page