top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Ba Điều Tâm Niệm


Người xưa có nói: Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ nghĩa là một người trước khi có thể có thể làm những chuyện lớn như là bình thiên hạ thì bước bắt đầu là phải tu thân, nghĩa là phải biết sửa đổi chính mình, phải bắt đầu với chính mình, phải biết tu thân. Nhưng thế nào là tu thân? Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Ba Điều Tâm Niệm

Minh Nguyên: Mùa Tạ Ơn Thiếu Vắng Người Thân

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

8 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page