top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Bầu Cử


Là công dân Hoa-kỳ, chúng ta có bổn phận phải đi bầu để quyết định người lãnh đạo. Là công dân Nước Trời, chúng ta phải quyết định chọn Chúa là Vua, để cho Ngài cai trị và hướng dẫn đời sống. Đây là ưu tiên số một của đời sống vì Lời Chúa dạy:

“Trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa.” (Phúc Âm Ma-thi-ơ 6:33)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Bầu Cử

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 30)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

22 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page