top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Bạn Tin Điều Đó Không?


Kinh Thánh: Giăng 11:25-27

25 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.

26 Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng?

27Người thưa rằng: Lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế-gian.

 

Câu Gốc: 1 Côrinhtô 15:3-4

3 Vả, trước hết tôi đã dạy-dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận-lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh-thánh;

4 Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh-thánh;2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page