top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Bước Với Chúa Yêu Thương

Updated: Sep 5, 2020


Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:1-2

1 Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài;

2 hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm.



#Sermon

29 views0 comments
bottom of page