top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Bước Theo Thánh Linh


Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:5


5. Về phần chúng ta, ấy là bởi đức-tin và nhờ Thánh-Linh mà chúng ta được nhận-lãnh sự trông-cậy của sự công-bình


9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page