top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Bước Đi Trong Sự Yêu ThươngKinh Thánh: Ê-phê-sô 5:1-7


1. Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con-cái rất yêu-dấu của Ngài;

2. hãy bước đi trong sự yêu-thương, cũng như Đấng Christ đã yêu-thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế-lễ, như một thức hương có mùi thơm.

3. Phàm những sự gian-dâm, hoặc sự ô-uế, hoặc sự tham-lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng-đáng cho các thánh-đồ.

4. Chớ nói lời tục-tỉu, chớ giễu-cợt, chớ giả-ngộ tầm-phào, là những điều không đáng, nhưng thà cảm-tạ ơn Chúa thì hơn.

5. Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian-dâm, ô-uế, tham-lam, tức là kẻ thờ hình-tượng, không một kẻ nào được dự phần kế-nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời.

6. Đừng để cho ai lấy lời giả-trá phỉnh-dỗ anh em; vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thạnh-nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn-nghịch.

7. Vậy, chớ có thông-đồng điều chi với họ hết.


7 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page