top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Bước Đi Trong Sự SángKinh Thánh: Ê-phê-sô 5:8-14


8. Vả, lúc trước anh em đương còn tối-tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng-láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng-láng;

9. vì trái của sự sáng-láng ở tại mọi điều nhân-từ, công-bình và thành-thật.

10. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa,

11. và chớ dự vào công-việc vô-ích của sự tối-tăm, thà quở-trách chúng nó thì hơn;

12. vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín-giấu, cũng đã là hổ-thẹn rồi.

13. Nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở-trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy.

14. Cho nên có chép rằng: Ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.


7 views0 comments

Recent Posts

See All

Komentáře


bottom of page