top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Bưóc Đi Cách Khôn NgoanKinh Thánh: Ê-phê-sô 5:15-17


15. Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn-ở của anh em, chớ xử mình như người dại-dột, nhưng như người khôn-ngoan.

16. Hãy lợi-dụng thì-giờ, vì những ngày là xấu.

17. Vậy chớ nên như kẻ dại-dột, nhưng phải hiểu rõ ý-muốn của Chúa là thế nào.


15 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page