top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Bình An Trong Thượng Đế


Kinh Thánh: Lu-ca 1:46-55

46 Ma-ri bèn nói rằng:

Linh-hồn tôi ngợi-khen Chúa,

47 Tâm-thần tôi mừng-rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu-Chúa tôi,

48 Vì Ngài đã đoái đến sự hèn-hạ của tôi-tớ Ngài.

Nầy, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước;

49 Bởi Đấng Toàn-năng đã làm các việc lớn cho tôi.

Danh Ngài là thánh,

50 Và Ngài thương-xót kẻ kính-sợ Ngài từ đời nầy sang đời kia.

51 Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền-phép;

Và phá tan mưu của kẻ kiêu-ngạo toan trong lòng.

52 Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ,

Và nhắc kẻ khiêm-nhượng lên

53 Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon,

Và đuổi kẻ giàu về tay không.

54 Ngài đã vùa-giúp Y-sơ-ra-ên, tôi-tớ Ngài,

Và nhớ lại sự thương-xót mình

Đối với Áp-ra-ham cùng con cháu người luôn luôn,

55 Như Ngài đã phán cùng tổ-phụ chúng ta vậy.


Câu Gốc: Lu-ca 2:14

14. Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình-an dưới đất, ân-trạch cho loài người!28 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page