top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Bài Thánh Ca Buổi Sáng


Kinh Thánh: Thi Thiên 3


1. Đức Giê-hô-va ôi! kẻ cừu-địch tôi đã thêm nhiều dường bao! Lắm kẻ dấy lên cùng tôi thay! 2. Biết bao kẻ nói về linh-hồn tôi rằng: Nơi Đức Chúa Trời chẳng có sự cứu-rỗi cho nó. (Sê-la) 3. Nhưng, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên chở-che tôi; Ngài là sự vinh-hiển tôi, và là Đấng làm cho tôi ngước đầu lên. 4. Tôi lấy tiếng tôi mà kêu-cầu Đức Giê-hô-va, Từ núi thánh Ngài đáp lời tôi. (Sê-la) 5. Tôi nằm xuống mà ngủ; Tôi tỉnh-thức, vì Đức Giê-hô-va, nâng-đỡ tôi. 6. Tôi sẽ không nao muôn người Vây tôi khắp bốn bên. 7. Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy chỗi-dậy; Hỡi Đức Chúa Trời tôi, hãy cứu tôi! Vì Chúa đã vả má các kẻ thù-nghịch tôi, Và bẻ gãy răng kẻ ác. 8. Sự cứu-rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va. Nguyện phước Ngài giáng trên dân-sự Ngài! (Sê-la)
#Sermon #Psalm

30 views0 comments
bottom of page