top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Bài Giảng Trên Núi – Xin Cho Chúng Con


Kinh Thánh: Mathiơ 6:11-15

11 Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày;

12 Xin tha tội-lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi;

13 Xin chớ để chúng tôi bị cám-dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác!

[Vì nước, quyền, vinh-hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.]

14 Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha-thứ các ngươi.

15 Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.


Câu Gốc: Mathiơ 6:11-13

11 Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày;

12 Xin tha tội-lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi;

13 Xin chớ để chúng tôi bị cám-dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác!


59 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page