top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Bài Giảng Trên Núi - Trước Xét Mình - Sau Xét Người


Kinh Thánh: Mathiơ 7:1-5

1 Các ngươi đừng đoán-xét ai, để mình khỏi bị đoán-xét.

2 Vì các ngươi đoán-xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán-xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy.

3 Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình?

4 Sao ngươi dám nói với anh em rằng: Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình?

5 Hỡi kẻ giả-hình! Trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được.


Câu Gốc: Mathiơ 7:1

Các ngươi đừng đoán-xét ai, để mình khỏi bị đoán-xét.


#Sermon #Matthew #SermonOnTheMount

38 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page