top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Bài Giảng Trên Núi – Từ bỏ mình


Kinh Thánh: Mathiơ 5:38-42


38 Các ngươi có nghe lời phán rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng.

39 Song ta bảo các ngươi, đừng chống-cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn;

40 nếu ai muốn kiện ngươi đặng lột cái áo vắn, hãy để họ lấy luôn cái áo dài nữa;

41 nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ.

42 Ai xin của ngươi, hãy cho, ai muốn mượn của ngươi, thì đừng trớ.


Câu Gốc: Luca 9:23

23 Đoạn, Ngài phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập-tự-giá mình mà theo ta.67 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page