top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Bài Giảng Trên Núi-Tấm Lòng Thánh Khiết


Kinh Thánh: Mathiơ 5:27-30


27 Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà-dâm. 28 Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn-bà mà động tình tham-muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà-dâm cùng người rồi. 29 Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân-thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân-thể bị ném vào địa-ngục. 30 Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân-thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân-thể vào địa-ngục.40 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page