top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Bài Giảng Trên Núi - Nước Cha Được Đến, Ý Cha Thành Toàn


Kinh Thánh: Mathiơ 6:10

Nước Cha được đến; ý Cha được nên, ở đất như trời!#Sermon #Matthew #SermonOnTheMount

52 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page