top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Bài Giảng Trên Núi - Một Tấm Lòng Trong Sạch


Kinh Thánh: Thi-Thiên 24:3-6


3 Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va?

Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài?

4 Ấy là người có tay trong-sạch và lòng thanh-khiết,

Chẳng hướng linh-hồn mình về sự hư-không,

Cũng chẳng thề-nguyện giả-dối.

5 Người ấy sẽ được phước từ nơi Đức Giê-hô-va,

Và sự công-bình từ nơi Đức Chúa Trời về sự cứu-rỗi người.

6 Ấy là dòng-dõi của những người tìm-kiếm Đức Giê-hô-va,

Tức là những người tìm-kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp.79 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page