• HTTL Sacramento

Bài Giảng Trên Núi - Một Tấm Lòng Thương Xót


Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:7


Phước cho những kẻ hay thương-xót, vì sẽ được thương-xót!#Sermon #Nehemiah

58 views0 comments