top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Bài Giảng Trên Núi - Một Tấm Lòng Thương Xót


Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:7


Phước cho những kẻ hay thương-xót, vì sẽ được thương-xót!#Sermon #Nehemiah

79 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page