• HTTL Sacramento

Bài Giảng Trên Núi - Một Tâm Linh Than Khóc


Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:4


Phước cho những kẻ than-khóc, vì sẽ được yên-ủi!#Sermon #Nehemiah

78 views0 comments

Recent Posts

See All