top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Bài Giảng Trên Núi - Một Tâm Linh Nhu Mì


Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:5


Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!#Sermon #Nehemiah

82 views0 comments
bottom of page