• HTTL Sacramento

Bài Giảng Trên Núi - Một Tâm Linh Nhu Mì


Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:5


Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!#Sermon #Nehemiah

82 views0 comments

Recent Posts

See All