top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Bài Giảng Trên Núi - Một Tâm Linh Khao Khát


Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:6


Phước cho những kẻ đói khát sự công-bình, vì sẽ được no-đủ!#Sermon #Nehemiah

86 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page