top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Bài Giảng Trên Núi - Một Tâm Linh Đói Khát


Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-11


1 Đức Chúa Jêsus xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia; khi Ngài đã ngồi, thì các môn-đồ đến gần.

2 Ngài bèn mở miệng mà truyền-dạy rằng:

3 Phước cho những kẻ có lòng khó-khăn, vì nước thiên-đàng là của những kẻ ấy!

4 Phước cho những kẻ than-khóc, vì sẽ được yên-ủi!

5 Phước cho những kẻ nhu-mì, vì sẽ hưởng được đất!

6 Phước cho những kẻ đói khát sự công-bình, vì sẽ được no-đủ!

7 Phước cho những kẻ hay thương-xót, vì sẽ được thương-xót!

8 Phước cho những kẻ có lòng trong-sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!

9 Phước cho những kẻ làm cho người hòa-thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!

10 Phước cho những kẻ chịu bắt-bớ vì sự công-bình, vì nước thiên-đàng là của những kẻ ấy!

11 Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng-nhiếc, bắt-bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước.127 views0 comments

Recent Posts

See All

Bình luận


bottom of page