top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Bài Giảng Trên Núi - Kiêng Ăn


Kinh Thánh: Mathiơ 6:16-18

16 Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn-rầu như bọn giả-hình; vì họ nhăn mặt, cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần-thưởng của mình rồi.

17 Song khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu, và rửa mặt,

18 hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ Cha ngươi là Đấng ở nơi kín-nhiệm xem thấy mà thôi; và Cha ngươi thấy trong chỗ kín-nhiệm sẽ thưởng cho ngươi.


Câu Gốc: Mathiơ 6:17-18

17 Song khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu, và rửa mặt,

18 hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ Cha ngươi là Đấng ở nơi kín-nhiệm xem thấy mà thôi; và Cha ngươi thấy trong chỗ kín-nhiệm sẽ thưởng cho ngươi.58 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page