• HTTL Sacramento

Bài Giảng Trên Núi - Hãy Chọn Đúng


Kinh Thánh: Mathiơ 7:13-14

13Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư-mất, kẻ vào đó cũng nhiều.

14Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.#Sermon #Matthew #SermonOnTheMount

37 views0 comments

Recent Posts

See All