top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Bài Giảng Trên Núi - Giữ Gìn Những Sự Cao Trọng


Kinh Thánh: Mathiơ 7:6-12

6 Đừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân, và quay lại cắn-xé các ngươi.

7 Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.

8 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.

9 Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng?

10 Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?

11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con-cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?

12 Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật-pháp và lời tiên-tri.

Câu Gốc: Mathiơ 7:6

Đừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân, và quay lại cắn-xé các ngươi.


36 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page