top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Bài Giảng Trên Núi - Danh Cha Được Thánh


Kinh Thánh: Mathiơ 6:9

Vậy, các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh.#Sermon #Matthew #SermonOnTheMount

61 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page