top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Bài Giảng Trên Núi - Cơ Đốc Nhân & Thế Gian

Updated: Aug 8, 2021


Kinh Thánh: Mathiơ 5:13-16


13 Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. 14 Các ngươi là sự sáng của thế-gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: 15 Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân-đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. 16 Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi-khen Cha các ngươi ở trên trời.


63 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page