top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Are You Free To Seek God?


Kinh Thánh: Giăng 8:31-36

31 Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài, rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn-đồ ta;

32 các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông-tha các ngươi.

33 Người Giu-đa thưa rằng: Chúng tôi là dòng-dõi Áp-ra-ham, chưa hề làm tôi-mọi ai, vậy sao thầy nói rằng: Các ngươi sẽ trở nên tự-do?

34 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội-lỗi là tôi-mọi của tội-lỗi.

35 Vả, tôi mọi không ở luôn trong nhà, mà con thì ở đó luôn.

36 Vậy nếu Con buông-tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự-do.


Câu Gốc: Giăng 8:36

Vậy nếu Con buông-tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự-do.


13 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page