top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Albert Einstein


Albert Einstein là nhà khoa học lừng danh, nhưng ông không phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời mặc dù quan điểm về Đức Chúa Trời của ông không giống như quan điểm của nhiều người trong chúng ta. Ông tin sự hiện hữu của Đức Chúa Trời khi quan sát các định luật thiên nhiên trong vũ trụ. Einstein nói: “Tôi tin nơi một Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài qua những luật lệ hòa hợp trong mọi vật hiện hữu.” (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Albert Einstein

Minh Nguyên: Ma-ri Ma-đơ-len Nữ Môn Đệ Trung Tín.

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page