top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Ai Là Kẻ Hai Lòng?


Kinh Thánh: Thi Thiên 119:113-120

113 Tôi ghét những kẻ hai lòng,

Nhưng yêu-mến luật-pháp của Chúa.

114 Chúa là nơi ẩn-náu và cái khiên của tôi;

Tôi trông-cậy nơi lời Chúa.

115 Hỡi kẻ làm ác, hãy lìa-khỏi ta,

Để ta giữ điều-răn của Đức Chúa Trời ta.

116 Xin Chúa nâng-đỡ tôi tùy lời của Chúa, hầu cho tôi được sống:

Chớ để tôi bị hổ-thẹn về sự trông-cậy tôi.

117 Xin hãy nâng-đỡ tôi, thì tôi sẽ được bình-an vô-sự,

Cũng thường thường chăm-chỉ về các luật-lệ của Chúa;

118 Chúa từ-chối những kẻ lầm-lạc luật-lệ Chúa;

Vì mưu-chước nó chỉ là sự giả-dối mà thôi.

119 Chúa cất bỏ kẻ ác khỏi thế-gian như xác-bã;

Nhân đó tôi yêu-mến các chứng-cớ của Chúa.

120 Thịt tôi rỡn-ốc vì sợ-hãi Chúa,

Cũng sợ sự đoán-xét của Chúa.


Câu Gốc: Thi Thiên 119:113

Tôi ghét những kẻ hai lòng,

Nhưng yêu-mến luật-pháp của Chúa.


16 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page