• HTTL Sacramento

Adam con ở đâu?


Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 3:8-9


8 Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, A-đam và vợ ẩn mình giữa bụi cây, để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. 9 Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A-đam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu?#Sermon #Nehemiah

37 views0 comments

Recent Posts

See All