top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Chết!


Hai điều ít người muốn nghe là tội và chết. Nhưng thưa quý vị, đó là thực tế của đời sống. Chúng ta phạm tội và chúng ta đi gần hơn với cái chết mỗi ngày. Chết rồi không phải là hết nhưng số phận đời đời của chúng ta tùy thuộc nới quyết định của chúng ta hôm nay. Quý vị lựa chọn điều nào? Không ai trong chúng ta muốn chết hay xa lìa Thiên Chúa cả nhưng nếu chúng ta không ăn năn tội và quay trở lại với Chúa chúng ta sẽ phải đời đời chết mất trong tội lỗi của mình. Phúc Âm là Tin Mừng cứu rỗi khi chúng ta ăn năn tội và quay trở lại với Chúa để tránh khỏi sự chết đời đời! (MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Chết!

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 26)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

16 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page