top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Ơn Trọn Một Đời


Kinh Thánh: Thi-Thiên 30:4-5


4 Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy hát ngợi-khen Ngài,

Cảm-tạ sự kỷ-niệm thánh của Ngài.

5 Vì sự giận Ngài chỉ trong một lúc,

Còn ơn của Ngài có trọn một đời;

Sự khóc-lóc đến trọ ban đêm,

Nhưng buổi sáng bèn có sự vui-mừng.


29 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page