top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Điều Chỉnh Cuộc Sống


Kinh Thánh: Luca 14:25-35

25 Có đoàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Jêsus; Ngài xây lại cùng họ mà phán rằng:

26 Nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn-đồ ta.

27 Còn ai không vác thập-tự-giá mình mà theo ta, cũng không được làm môn-đồ ta.

28 Vả, trong các ngươi có ai là người muốn xây một cái tháp, mà trước không ngồi tính phí-tổn cho biết mình có đủ của đặng làm xong việc cùng chăng sao?

29 E khi đã xây nền rồi, không làm xong được, thì mọi người thấy liền chê-cười,

30 và rằng: Người nầy khởi-công xây, mà không thể làm xong được!

31 Hay là có vua nào đi đánh trận cùng vua khác, mà trước không ngồi bàn-luận xem mình đem đi một muôn lính có thể địch nổi vua kia đem hai muôn cùng chăng sao?

32 Bằng chẳng nổi, khi vua kia còn ở xa, sai sứ đi xin hòa.

33 Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không được làm môn-đồ ta.

34 Muối là giống tốt, nhưng nếu muối mất mặn, thì lấy chi làm cho nó mặn lại được?

35 Không dùng chi được cho ruộng hoặc cho phân; người ta phải bỏ nó ra ngoài. Ai có tai mà nghe, hãy nghe!44 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page