top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đứng Vững Trong Lời Chúa


Kinh Thánh: Thi Thiên 119:129-136

129 Chứng-cớ Chúa thật lạ-lùng;

Cho nên lòng tôi giữ lấy.

130 Sự bày-giãi lời Chúa, soi sáng cho,

Ban sự thông-hiểu cho người thật-thà.

131 Tôi mở miệng ra thở,

Vì rất mong-ước các điều-răn Chúa.

132 Xin Chúa hãy xoay lại cùng tôi, và thương-xót tôi,

Y như thói-thường Chúa đối cùng người yêu-mến danh Chúa.

133 Xin hãy làm cho bước tôi vững trong lời Chúa;

Chớ để sự gian-ác gì lấn-lướt trên tôi.

134 Xin hãy chuộc tôi khỏi sự hà-hiếp của loài người,

Thì tôi sẽ giữ theo các giềng-mối Chúa.

135 Xin hãy làm cho mặt Chúa soi sáng trên kẻ tôi-tớ Chúa,

Và dạy tôi các luật-lệ Chúa.

136 Những suối lệ chảy từ mắt tôi,

Bởi vì người ta không giữ luật-pháp của Chúa.


Câu Gốc: Thi Thiên 119:133

133Xin hãy làm cho bước tôi vững trong lời Chúa;

Chớ để sự gian-ác gì lấn-lướt trên tôi.


13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page