top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đức Tin Trọn Vẹn


Kinh Thánh: Luca 23:44-49

44 Khi đó, ước giờ thứ sáu, khắp xứ đều tối-tăm cho đến giờ thứ chín.

45 Mặt trời trở nên tối, và màn trong đền-thờ xé chính giữa ra làm hai.

46 Đức Chúa Jêsus bèn kêu lớn rằng: Hỡi Cha, tôi giao linh-hồn lại trong tay Cha! Ngài vừa nói xong thì tắt hơi.

47 Thầy đội thấy sự đã xảy ra, ngợi-khen Đức Chúa Trời rằng: Thật người nầy là người công-bình.

48 Cả dân-chúng đi xem, thấy nông-nỗi làm vậy, đấm ngực mà trở về.

49 Song những kẻ quen-biết Đức Chúa Jêsus và các người đàn-bà theo Ngài từ xứ Ga-li-lê, đều đứng đằng xa mà ngó.


Câu Gốc: Luca 23:46

46 Đức Chúa Jêsus bèn kêu lớn rằng: Hỡi Cha, tôi giao linh-hồn lại trong tay Cha! Ngài vừa nói xong thì tắt hơi.28 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page