top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đức Tin Cứu Rỗi


Kinh Thánh: Rôma 10:9-11

9 Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; 10 vì tin bởi trong lòng mà được sự công-bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu-rỗi. 11Vả, Kinh-thánh nói rằng: Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ-thẹn.


Câu Gốc: Rôma 10:9

Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu.



#Sermon #Matthew #SermonOnTheMount

28 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page