top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đối Diện Với Những Thất Vọng Và Cay Đắng


Kinh Thánh: Giê-rê-mi 29:11


11. Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý-tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý-tưởng bình-an, không phải tai-họa, để cho các ngươi được sự trông-cậy trong lúc cuối-cùng của mình.


10 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page