top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 51

Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp, 5 để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. [Ga-la-ti 4:4-5]

HTTL-VN-Sacto - W512020
.pdf
Download PDF • 364KB

HTTL-VN-Sacto - W512020
.docx
Download DOCX • 24KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 51


9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page