top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 50, 2021

Đức Chúa Trời - Yêu Thương

4 Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp, 5 để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. [Ga-la-ti 4:4-5]

HTTL-VN-Sacto - W502021
.pdf
Download PDF • 395KB
HTTL-VN-Sacto - W502021
.docx
Download DOCX • 31KB


Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 50'2021

30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page