top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 50

Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. [Mi-chê 5:1]


HTTL-VN-Sacto - W502020
.pdf
Download PDF • 169KB

HTTL-VN-Sacto - W502020
.docx
Download DOCX • 24KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 50


16 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page